Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών για το κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 και επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών για το κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 και επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs)

 

Α) Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας Κρήτης

Ενόψει της ολοκλήρωσης της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ έθεσε στις 25 Μαΐου 2021 σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level design), με δύο εναλλακτικές προτάσεις εφαρμογής, προκειμένου για τη θέση σε εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτήν, αποφασίστηκε η εφαρμογή της δεύτερης εναλλακτικής επιλογής.

Σε συνέχεια της ημερίδας της Αρχής στις 30 Ιουνίου 2021, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων εφαρμογής του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας από τους θεσμικούς φορείς (ΕΧΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ) και ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των Συμμετεχόντων στις ενεργειακές αγορές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και να θέσουν σχετικά ερωτήματα, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις των ως άνω θεσμικών φορέων επί του κανονιστικού πλαισίου του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος της Κρήτης ως μικρού συνδεδεμένου συστήματος, παραλλήλως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση το αίτημα που υπέβαλε το ΥΠΕΝ για παρέκκλιση από τις προβλέψεις των άρθρων 6, 7 παρ. 1, 8 παρ. 1 & 4, 9-11 και 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και τις προβλέψεις του άρθρου 40 παρ. 4-7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

  1. Πρόταση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305484/29.06.2021)
  2. Πρόταση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (με επισήμανση αλλαγών) (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305588/30.06.2021)
  3. Κατάλογος προτεινομένων τροποποιήσεων διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305588/30.06.2021)
  4. Πρόταση τροποποίησης διατάξεων του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306176/09.07.2021)
  5. Πρόταση εισαγωγής Παραρτήματος Γ στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306193/09.07.2021)

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

Β) Υλοποίηση Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. 8 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύει: «8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. […]».

Η ως άνω πρόταση τροποποίησης της ΕΧΕ Α.Ε. επί των διατάξεων του  Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (συνημ. 2 και 3)  περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, τροποποιήσεις αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs), καθώς και λεκτικές και συντακτικές βελτιώσεις.

Με βάση τα ανωτέρω, προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία των CRIDAs, εν΄όψει της έναρξης αυτής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21.09.2021, η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή σχολίων για την τροποποίηση των διατάξεων που αναφέρονται συνοπτικά στο Μέρος ΙΙ του συνημ. 3 έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.