Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης άδειας άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισιάς 168 & Σοφοκλέους, Τ.Κ. 15126 Μαρούσι, και είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04074 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305907/05.07.2021 αίτηση τροποποίησης της εν λόγω άδειας, για αλλαγή επωνυμίας λόγω μεταβολής στη μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως τις 26.07.2021).