Αίτηση χορήγησης υπ’ άριθμ. Γ-08722/21.07.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία « EROVA ENERGY LIMITED»

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «EROVA ENERGY LIMITED» η οποία εδρεύει στην οδό 24 – 26 City Quay, Dublin 2, Ireland, DO2 NY19, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307380/29.07.2021 (Ι-306888/21.07.2021, Γ-08722/21.07.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 300 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17.09.2021).