Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον καθορισμό του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021).

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παραγράφου 6 του άρθρου 137 του ν. 4819/2021, καθορίζει το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 και δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011), η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του κειμένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

Επισυναπτόμενο έγγραφο: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση apeconsultation@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.