Αίτηση χορήγησης υπ’ άριθμ. Γ-08727/11.08.2021 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία « ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «ODINSON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην περιοχή ΒΙ ΠΕ Ηρακλείου, οδός Ά ΒΙ ΠΕ, Τ.Κ. 70100 στο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308213/11.08.2021 (Γ-08727/11.08.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 22.09.2021).