Ανακοίνωση για την αίτηση τροποποίησης υπ’ άριθμ. ΤΡ-02826/07.06.2021 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία « ECONOMIC GROWTH AE».

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ECONOMIC GROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ECONOMIC GROWTH AE» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03542 Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 100 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02826/07.06.2021 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-304091/07.06.2021) αίτηση μεταβίβασης της Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λόγω απορρόφησής της δια συγχωνεύσεως από την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «SWISSPORT HELLAS SUD SA.», σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 14/7/2021).

Print Friendly, PDF & Email