Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 21.02.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
21/02/2023 Λιγνίτης 205.61 150.82 150.61 25,657.79 3,869,817.65 3,864,427.79 5,389.86 303,882.36 484,634,518.44
21/02/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 210.44 160.27 160.17 35,927.52 5,757,937.29 5,754,544.80 3,392.49 466,052.44 265,834,111.95
21/02/2023 ΑΠΕ 85.00 122.83 84.51 47,508.20 5,835,485.88 4,015,061.48 1,820,424.40 75,395,965.11 1,970,647,737.67
21/02/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 160.61 110.49 3,995.00 641,656.09 441,397.66 200,258.43 11,660,124.38 397,979,878.80
21/02/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 291.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 142.41 124.46 113,088.51 16,104,896.91 14,075,431.73 2,029,465.18 87,826,024.30 3,119,222,709.50
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)