Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.03.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/03/2023 Λιγνίτης 222.27 116.71 116.71 20,653.00 2,410,339.09 2,410,339.09 0.00 0.00 484,693,128.01
09/03/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 191.73 124.31 124.09 35,233.15 4,379,774.61 4,372,079.51 7,695.10 28,081.58 265,929,298.77
09/03/2023 ΑΠΕ 85.00 95.97 73.91 64,004.18 6,142,213.14 4,730,602.98 1,411,610.16 20,214,027.99 2,008,308,053.63
09/03/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 132.11 109.08 3,357.82 443,589.87 366,272.39 77,317.48 1,052,787.71 400,151,375.40
09/03/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 265.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 108.53 96.39 123,248.15 13,375,916.71 11,879,293.97 1,496,622.74 21,294,897.28 3,159,208,318.44
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)