Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 16.03.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
16/03/2023 Λιγνίτης 222.27 117.84 117.84 17,672.00 2,082,495.00 2,082,495.00 0.00 0.00 484,693,128.01
16/03/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 191.73 125.44 125.44 29,385.42 3,686,199.35 3,686,199.35 0.00 51,521.99 265,952,739.18
16/03/2023 ΑΠΕ 85.00 107.08 84.72 55,201.13 5,910,843.22 4,676,855.55 1,233,987.67 29,971,376.47 2,018,065,402.11
16/03/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 137.99 110.84 3,088.00 426,117.02 342,266.64 83,850.38 1,680,753.88 400,779,341.57
16/03/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 265.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 114.91 102.40 105,346.55 12,105,654.60 10,787,816.54 1,317,838.05 31,703,652.34 3,169,617,073.50
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)