Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 17.03.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
17/03/2023 Λιγνίτης 222.27 107.46 107.46 18,157.00 1,951,075.23 1,951,075.23 0.00 0.00 484,693,128.01
17/03/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 191.73 120.52 120.52 22,496.47 2,711,194.32 2,711,194.32 0.00 51,521.99 265,952,739.18
17/03/2023 ΑΠΕ 85.00 97.54 78.36 85,277.79 8,317,725.99 6,682,642.33 1,635,083.66 31,606,460.13 2,019,700,485.77
17/03/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 133.75 109.55 3,735.14 499,566.72 409,191.68 90,375.04 1,771,128.92 400,869,716.61
17/03/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 265.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 103.96 90.65 129,666.40 13,479,562.26 11,754,103.55 1,725,458.71 33,429,111.04 3,171,342,532.20
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)