Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.03.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
29/03/2023 Λιγνίτης 222.27 120.39 120.39 15,897.00 1,913,862.78 1,913,862.78 0.00 20.20 484,693,148.21
29/03/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 173.91 127.24 127.24 30,091.67 3,828,963.40 3,828,963.40 0.00 223,865.72 266,125,082.91
29/03/2023 ΑΠΕ 85.00 104.55 80.36 81,340.20 8,504,046.83 6,536,715.62 1,967,331.21 49,635,589.73 2,037,729,615.37
29/03/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 131.72 110.07 3,802.00 500,816.97 418,490.07 82,326.90 3,021,265.18 402,119,852.87
29/03/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 239.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 112.47 96.83 131,130.87 14,747,689.99 12,698,031.87 2,049,658.11 52,880,740.83 3,190,794,161.99
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)