Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.06.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
30/06/2023 Λιγνίτης 211.61 106.41 106.41 8,616.00 916,797.34 916,797.34 0.00 2,141.52 484,695,289.73
30/06/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 123.31 112.57 112.14 71,286.20 8,024,435.57 7,993,848.95 30,586.63 1,456,413.77 269,618,539.74
30/06/2023 ΑΠΕ 85.00 102.59 84.98 50,764.12 5,207,963.66 4,313,924.53 894,039.13 15,318,201.65 2,127,790,541.49
30/06/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 117.70 106.79 12,536.00 1,475,539.10 1,338,717.82 136,821.28 2,714,320.32 410,562,908.51
30/06/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 167.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 109.11 101.70 143,202.32 15,624,735.67 14,563,288.63 1,061,447.04 19,491,077.26 3,292,793,742.10
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)