Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.09.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
27/09/2023 Λιγνίτης 210.95 114.00 114.00 10,164.00 1,158,702.16 1,158,702.16 0.00 140,700.56 485,335,607.81
27/09/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 129.75 114.31 111.49 58,714.46 6,711,548.35 6,545,809.33 165,739.01 2,785,122.10 298,911,942.90
27/09/2023 ΑΠΕ 85.00 102.51 81.93 68,680.41 7,040,317.00 5,626,721.54 1,413,595.46 26,659,373.82 2,235,274,224.02
27/09/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 123.72 106.20 9,050.00 1,119,637.85 961,121.37 158,516.48 5,268,930.14 438,995,514.94
27/09/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 176.69 153.16 153.16 603.00 92,352.75 92,352.75 0.00 70,001.40 905,127.87
Σύνολα: 109.52 97.71 147,211.87 16,122,558.10 14,384,707.15 1,737,850.95 34,924,128.02 3,459,422,417.54
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)