Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 12.12.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
12/12/2023 Λιγνίτης 198.02 124.56 123.61 15,094.00 1,880,038.54 1,865,821.26 14,217.28 14,217.28 486,196,460.04
12/12/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 152.77 136.62 133.93 69,963.30 9,558,406.35 9,370,179.16 188,227.19 473,813.52 307,681,921.58
12/12/2023 ΑΠΕ 85.00 117.35 84.94 43,835.45 5,144,191.83 3,723,410.08 1,420,781.75 14,826,325.08 2,325,271,918.73
12/12/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 140.94 110.47 16,699.88 2,353,698.88 1,844,865.17 508,833.72 3,097,713.81 455,465,151.70
12/12/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 209.60 176.78 176.78 588.00 103,945.17 103,945.17 0.00 0.00 1,001,148.76
Σύνολα: 130.25 115.67 146,180.64 19,040,280.77 16,908,220.84 2,132,059.94 18,412,069.69 3,575,616,600.81
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)