Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG TRADING HOUSE S.A.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03325 Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 541/2013 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 500 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02857/08.06.2021 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-304187/08.06.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αλλαγής της επωνυμίας και της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας,

Από:

«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG TRADING HOUSE S.A.» κατά

 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» →90%

«NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LIMITED» → 10%

 

Σε:

«NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» κατά

 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» → 100%

 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17/7/2021).

Print Friendly, PDF & Email