Αίτηση προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 431/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG.»

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» και με διακριτικό τίτλο «TAP AG», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 431/2014 Απόφαση ΡΑΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 393/2015 και 470/2019 Αποφάσεις ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02859/08.06.2021) της Άδειας ΑΣΦΑ, που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας (από  AzTAP GmbH΄20%,  BP Pipelines TAP Limited 20%,  SNAM S.p.A. 20%, Fluxys Europe BVBA/SPRL 19%,  Enagás International S.L.U. 16%,  Axpo Solutions A.G. 5% σε AzTAP GmbH΄20%,  BP Pipelines TAP Limited 20%,  SNAM International B.V. 20%, Fluxys Europe BVBA/SPRL 19%,  Enagás International S.L.U. 16%,  Axpo Solutions A.G. 5%), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).»

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email