Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1319/2018 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02861/12.05.2021) της Άδειας, που αφορά στην μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ» σε «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ» και στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 100% σε ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 100%, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).»

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email