Αίτηση τροποποίησης της υπ’ άριθμ. ΤΡ-02867/26.08.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF Trading Limited »

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «EDF Trading Limited» με διακριτικό τίτλο «EDFT» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00151 Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1357/2011 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 243 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02867/26.08.2021 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308704/26.08.2021) αίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της εν λόγω Άδειας, λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος της στις 14/11/2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17.09.2021).

Print Friendly, PDF & Email