ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 696/2021 “Καθορισμός Υποδείγματος της «Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού» του άρθρου 11Α του Ν. 4685/2020 και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων”

Share This Post