Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με την Αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDITERRANEAN GAS»

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDITERRANEAN GAS», που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Μαγνησίας, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-308659/25.08.2021 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08729) αίτηση για χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) του έργου: «ΑΡΓΩ FSRU», Ανεξάρτητο Σύστημα ΦΑ (ΑΣΦΑ), Μονάδας Αποθήκευσης, Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στο Λιμάνι του Βόλου (Οργανισμός Λιμένος Βόλου του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

 

The company under the name “MEDITERRANEAN GAS SOCIETE ANONYME” and business name “MEDITERRANEAN GAS“, based in the Municipality of Volos, Magnesia, submitted to the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) the application no. I-308659/25.08.2021 (RAE’s licensing prot. no. Γ-08729) for the issuance of an Independent Natural Gas System (INGS) License for the project: “ARGO FSRU”, Independent NG System (INGS), Liquefied Natural Gas Storage and Gasification Unit, at the Port of Volos (Port Authority of Volos of the Municipality of Volos), according to the Natural Gas License Regulation (Government Gazette B’ 3430 / 17.08.2018).

Anyone who claims a legitimate interest may, within an exclusive deadline of fifteen (15) days from the publication on the RAE website, submit to RAE objections regarding the submitted application, in accordance with the applicable legislation, accompanied by all necessary evidence substantiating his arguments.

Print Friendly, PDF & Email