Ανακοινώση ΡΑΕ για τήν  υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08785  Αίτηση Χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «HENGAS Α.Ε.», στην Καλαμάτα.

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57 022,, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309694/17.09.2021 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08785 αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, θα αποτελείται από: α) Σταθμό αποσυμπίεσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής (4 bar), θα εγκατασταθεί σταθμός αποσυμπίεσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG station) στον οποίο θα τοποθετηθούν αποσυμπιεστές (CNG decompressors) δυναμικότητας 1800Nm3/h, με πίεση εισόδου από 15 μέχρι 200bar και πίεση εξόδου 4bar. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται από σταθμούς συμπίεσης στο σταθμό αποσυμπίεσης με ειδικά βυτιοφόρα σε πιέσεις μέχρι 200bar και β) δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης 4 bar.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

 

 

Print Friendly, PDF & Email