Αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02995) της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής Μ.Α.Ε.

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε.», η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03833 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 629/2019 Απόφαση ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 502/2021 Απόφαση ΡΑΕ, ονομαστικής ισχύος 876,60 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02995/22.10.2021 (ΡΑΕ Ι-312147/22.10.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, σύμφωνα με τον «Κανονισμό αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000), λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας και αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης ως εξής:

Από:

«ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  δ.τ. «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε.» με μετοχική σύνθεση «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» à 100%

 Σε

«ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.» με μετοχική σύνθεση «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ» à 50% και «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» à 50%.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Κανονισμού αδειών (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 01/12/2021).

Print Friendly, PDF & Email