Ανακοίνωσης ΡΑΕ σχετικά με την Αίτηση χορήγησης Άδειας προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας «BULGARGAZ EAD» (Γ-08788).

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «BULGARGAZ EAD», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Petar Parcgherich 47, 1000 Σόφια, Βουλγαρία, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-309412/10.09.2021 (Γ-08788) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email