Ανακοίνωση για παραπλανητικό δημοσίευμα

Share This Post

Σε συνέχεια του παραπλανητικού άρθρου της κ. Γιάννας Παπαδημητρίου της 24ης Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του energy press με τίτλο «Με κυρώσεις απειλεί η Κομισιόν, λόγω καθυστέρησης της ΡΑΕ στο Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων στον ηλεκτρισμό», παρατίθενται τα κάτωθι πραγματικά γεγονότα προς αποσαφήνιση της αλήθειας και προς αποκατάσταση της θέσης της ΡΑΕ.

Το άρθρο, με εξαίρεση τον τίτλο «Με κυρώσεις απειλεί η Κομισιόν, λόγω καθυστέρησης της ΡΑΕ στο Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων στον ηλεκτρισμό» αλλά και την τελευταία πρόταση «Την υποστήριξη της ΡΑΕ για την εκπόνηση του Σχεδίου ανέλαβε η εταιρεία Performance Technologies», αποτελεί αυτολεξεί αντιγραφή της αναρτημένης στο Πρόγραμμα Διαύγεια Απόφασης ΡΑΕ 809Α/2021 για Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης  που αφορά στην υποστήριξη της ΡΑΕ για τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου στρατηγικής για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και τη συνδρομή στη σύνταξη του Σχεδίου Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Το περιεχόμενο της Απόφασης ΡΑΕ είναι σαφώς αληθές. Ο τίτλος ωστόσο παραπλανητικά αναφέρει ότι λόγω καθυστέρησης ΡΑΕ, η Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 4η Ιουλίου 2019, τα ΚΜ υποχρεούνται να:

  1. Ορίσουν Αρμόδια Αρχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως τις 5 Ιανουαρίου 2020, κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή ως αρμόδια αρχή του.
  2. Προβούν σε εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυριότητα των υποδομών (άρθρο 7 παράγραφος 4 Κανονισμού): Η εν λόγω εκτίμηση έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και στο Electricity Coordination Group (ECG) έως τις 7 Ιανουαρίου 2021.
  3. Υποβάλουν το προσχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων: Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλουν τα οικεία προσχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων προς διαβούλευση. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να προβλέπουν περίοδο διαβούλευσης έως και 6 μηνών, κατά την οποία μπορούν να εκδοθούν συστάσεις σχετικά με τα προσχέδια σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Κανονισμού. Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την ορθή εξέταση των εν λόγω συστάσεων και, εάν χρειαστεί, για την ενσωμάτωσή τους, θα πρέπει να τηρηθεί πρόσθετη και εύλογη περίοδος αρκετών μηνών πριν την υποβολή των τελικών σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν έως τις 5 Ιανουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι τα προσχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων θα έπρεπε να έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με την περίοδο 9 μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού και τις προηγούμενες συζητήσεις στην Ομάδα Εργασίας «ECG», από τις οποίες προκύπτει η προθεσμία της 5ης Απριλίου 2021.

 

Η Επιτροπή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης, εξέδωσε το υπ’ αρ. EUP(2021)9957 έγγραφο (ημερομηνία αποστολής 5/5/2021), καλώντας τις ελληνικές αρχές να συμμορφωθούν και να απαντήσουν εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή του. Σχετικώς αναφέρεται ότι, εφόσον η απάντηση των ελληνικών αρχών δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. Με βάση την πληροφόρηση της ΡΑΕ, η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση προειδοποιητικής επιστολής.

 

Στις 23/7/2021, 1,5 έτος μετά την προθεσμία εκπλήρωσης της υπό (1) σχετικής υποχρέωσης της χώρας, η ΡΑΕ ορίσθηκε ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού. Έκτοτε η ΡΑΕ εργάζεται συστηματικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Κανονισμό ώστε να ματαιωθεί η εξέλιξη των διαδικασιών που η Επιτροπή εκκίνησε κατά της Χώρας, πριν καν ορισθεί η ΡΑΕ Αρμόδια Αρχή.

 

Επισημαίνεται ότι, ως προς την υποχρέωση (2) «εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυριότητα των υποδομών», σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ΡΑΕ δεν διαθέτει αρμοδιότητα. Σχετικώς, η ΡΑΕ έλαβε γνώση για υπόθεση EU Pilot τον Αύγουστο του 2021.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έχει προβεί σε εισηγήσεις προς το ΥΠΕΝ για την τροποποίηση του Ν. 4001/2011, ενώ παράλληλα έχει συστήσει ομάδα εργασίας με συμμετοχή στελεχών του ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΧΕ και ΔΕΣΦΑ, έχει εκκινήσει τις εργασίες και βρίσκεται σε τελικό στάδιο της  προετοιμασίας του «Προσδιορισμού Εθνικών Σεναρίων Κρίσης Ηλεκτρικής Ενέργειας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού, το οποίο αποτελεί τη βάση για την εκπόνηση του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 10. Περαιτέρω, ιδίως για τους κινδύνους, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια στον ενεργειακό χώρο, η ΡΑΕ προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία «Performance Technologies  Α.Ε.» του έργου της υποστήριξής της στη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου στρατηγικής για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και τη συνδρομή στη σύνταξη του Σχεδίου Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Print Friendly, PDF & Email