Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα τροποποίησης της υπ’αρ. ΑΔ-04420 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 100MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Share This Post

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04420 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 100MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στη θέση «Νέα Σάντα», του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 413Δ/2021 Απόφαση ΡΑΕ υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-03011/24.01.2022 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-318585/24.01.2022) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω μείωσης των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης χωρίς άλλες μεταβολές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000).»

Print Friendly, PDF & Email