Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08869 αίτημα χορήγησης άδειας διανομής ΦΑ για τον Δήμο Βοίου της εταιρείας «HENGAS A.E.».

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57 022, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-320176/16.02.2022 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08869) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή του Δήμου Βοίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Βοίου, θα αποτελείται από: α) Σταθμό συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής (4 bar), θα εγκατασταθούν 2 σταθμοί αποσυμπίεσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου 2.000m3/h  (CNG station) στις Δημοτικές Ενότητες Σιάτιστας και Νεάπολης, που θα έχουν το ρόλο του σταθμού πόλης (City Gate Station) υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα από τους σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου σε πιέσεις έως και 200bar και β) Δίκτυο χαμηλής πίεσης. Το δίκτυο πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης 4 bar, το οποίο τροφοδοτείται με αέριο από το σταθμό αποσυμπίεσης 200/4 bar, και διανέμει το αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, αποτελείται από το Βασικό δίκτυο (πρωτεύον δίκτυο ) σε σχήμα δακτυλίου και τα κλαδιά (δευτερεύοντα δίκτυα).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email