Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την έναρξη λειτουργίας Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου

Share This Post

Η λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη ανταγωνιστικής βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς καθιστά εν γένει δυνατή την ευελιξία στην προμήθεια φυσικού αερίου από οποιαδήποτε πηγή, δεδομένης της ύπαρξης και της δρομολόγησης σημαντικών έργων υποδομής. Η αγορά υποκαθιστά το Βάθρο Εξισορρόπησης που λειτουργεί μέχρι σήμερα ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Αυτό εγγυάται εξ αρχής μια ρευστότητα, ώστε να παραχθούν σήματα τιμής, ενώ η περαιτέρω ενίσχυση των συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας μπορεί να επιτρέψει τη μετεξέλιξή του σε περιφερειακό κέντρο εμπορίας φυσικού αερίου (regional gas trading hub).

Το άρθρο 19 του Νόμου 4425/2016 έδωσε τη δυνατότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού Αερίου για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ. Όπως έχει αποτυπωθεί και στην Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του 2020, με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, ξεκίνησε συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΝ, της ΕΧΕ Α.Ε., της ΔΕΣΦΑ Α.Ε και της ΡΑΕ για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της οργανωμένης βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου μέσω Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EE 312/2014, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., υποχρεούται να πραγματοποιεί συναλλαγές φυσικού αερίου για λόγους εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Βάθρο Εμπορίας που θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Η εν λόγω υποχρέωση προσωρινά ικανοποιείτο από το Βάθρο Εξισορρόπησης του ΔΕΣΦΑ. Εκτός του ΔΕΣΦΑ, στο Βάθρο Εμπορίας συναλλάσσονται οι χρήστες συστημάτων μεταφοράς, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους και επιπλέον έχουν ευελιξία στην αγορά και πώληση αερίου.

Μετά από σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων Διαχειριστών και βάσει των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων η Αρχή προχώρησε στην έγκριση δέκα αποφάσεων που οριοθετούν το δευτερογενές πλαίσιο για τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Βάθρο Εμπορίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος, με σκοπό την αγορά ή πώληση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο ανάληψης Πράξεων Εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Βάθρο Εμπορίας είναι βραχυπρόθεσμο ημερήσιο προϊόν, που αφορά την τρέχουσα ημέρα αερίου, έως και τις τρεις (3) επόμενες.

Η ΡΑΕ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση του ως άνω εγχειρήματος και ιδίως τους συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη ΡΑΕ για τη διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

 

α/α Απόφαση ΡΑΕ Τίτλος ΦΕΚ
1 1060/2021 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – Ολοκλήρωση Έβδομης Αναθεώρησης.  ΦΕΚ Β΄37/10.01.2022
2 1061/2021 Τροποποίηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου.
 ΦΕΚ Β΄49/12.01.2022
3 60/2022 Έγκριση λειτουργίας Αγορών Φυσικού Αερίου από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (Α’185).  ΦΕΚ Β΄454/07.02.2022
4 61/2022 Έγκριση Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (Α’ 185).
 ΦΕΚ Β΄336/01.02.2022
5 62/2022 Έγκριση προδιαγραφών προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υποενοτήτων 4.2.2 έως 4.2.8 και 4.4.3.4 του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου.  ΦΕΚ Β΄584/11.02.2022
6 88/2022 Έγκριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου (Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (Α’ 185).  ΦΕΚ Β΄513/09.02.2022
7 89/2022 Έγκριση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (Α’ 185).  ΦΕΚ Β΄515/09.02.2022
8 90/2022 Έγκριση της απόφασης σχετικά με τις Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης των Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. ΦΕΚ Β΄488/08.02.2022
9 91/2022 Έγκριση απόφασης σχετικά με την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών που συμμετέχουν στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 3 της ενότητας 5.1. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. ΦΕΚ Β΄823/24.02.2022
10 92/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 944/2020 απόφασης της ΡΑΕ περί έγκρισης της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E. ΦΕΚ Β΄872/25.02.2022

 

 

Print Friendly, PDF & Email