Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1034/2021 απόφασης και της υπ’ αριθμ. 12/2021 Γνωμοδότησης της Αρχής

Share This Post

Όπως προβλέπεται και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της ενέργειας, στόχος της Ένωσης είναι η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, παράλληλα με το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να καθορίζει «τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού».

Στη βάση αυτή, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 (εφεξής «ο Κανονισμός») στο προοίμιο (46) αναφέρει ρητά ότι «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να καθορίζουν το οικείο επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού» και εφόσον αυτά προτίθενται να καθιερώσουν μηχανισμούς ισχύος, θα πρέπει να καθορίζουν τους στόχους επάρκειας των πόρων με διαφανή και επαληθεύσιμη διαδικασία.

Συνεπώς, βάσει του Κανονισμού τα κράτη μέλη παρακολουθούν την επάρκεια των πόρων της επικράτειάς τους με βάση την αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμπληρωματικά μπορούν να διενεργούν εθνικές αξιολογήσεις επάρκειας πόρων, με στόχο την εκτίμηση της ανάγκης για μηχανισμούς ισχύος. Περαιτέρω δε, ο Κανονισμός, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, επαληθευσιμότητα και διαφάνεια κατά την ως άνω διαδικασία, προβλέπει την ύπαρξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση των απαραίτητων μεγεθών βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα στηρίξουν τους μηχανισμούς επάρκειας.

Στο ως άνω πλαίσιο, ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011, οι απαραίτητες προβλέψεις με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας πόρων στην Ελληνική επικράτεια και την έγκαιρη διάγνωση της ανάγκης για θέσπιση μηχανισμών επάρκειας προκειμένου να διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός της Χώρας.

Έτσι, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, έχει οριστεί  ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό της ενιαίας εκτίμησης της «αξίας της απώλειας φορτίου» (Value of lost load – VOLL), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού και γνωμοδοτεί προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με το «κόστος νέας εισόδου» (Cost of new entry – CONE), το «Πρότυπο Αξιοπιστίας» (Reliability Standard) καθώς και τη μεθοδολογία καθορισμού της ποσότητας ισχύος που εντάσσεται στον μηχανισμό διασφάλισης ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

πόρων.

Στο ως άνω πλαίσιο, σε συνέχεια της μελέτης του ENTSO-E για την επάρκεια πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο “European Resource Adequacy Assessment” (ERAA), καθώς και της   δημόσιας διαβούλευσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των υποθέσεων και των δεδομένων της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031 για την επάρκεια πόρων στην ελληνική επικράτεια,   η ΡΑΕ, σε συνέχεια σχετικών δημόσιων διαβουλεύσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτών, προχώρησε στην έκδοση των κάτωθι αποφάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες δημοσιοποιούνται για λόγους διαφάνειας:

  1. Απόφαση υπ’αριθμ. 1034/2021 για τον καθορισμό της ενιαίας εκτίμησης της αξίας της απώλειας φορτίου για το κριτήριο αξιοπιστίας (Value οf lost load for Reliability Standard – VOLLRS), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.
  2. Γνωμοδότηση υπ’αριθμ. 12/2021 για τον καθορισμό του «Κόστους Νέας Εισόδου» (Cost Of New Entry – CONE) και του «Πρότυπου Αξιοπιστίας» (Reliability Standard – RS), σε εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Print Friendly, PDF & Email