ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2022 καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και την οριακή τιμή πώλησης αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία των τιμών ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Για λόγους παρουσίασης:

(α)    Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για χρονικό διάστημα Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2022. Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

(β)    Οι ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων ημερησίων τιμών, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

(γ)     Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση από τον ΔΕΣΦΑ σε kWh (θερμοκρασία καύσης αναφοράς 25 oC).

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, με θέμα Τιμές Εισαγωγής, περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

 

ANNOUNCEMENT BY RAE

WEIGHTED AVERAGE IMPORT PRICE (WAIP)

OF NATURAL GAS IN GREECE

According to the provisions of the Ministerial Decision No Δ1/Γ/400 (Government Gazette Issue Β’ 33/19.1.2007), entitled «Determination of the procedure applied to collect and process the data required to calculate the weighted average import price of natural gas in the National Natural Gas System», companies importing Natural gas in the National Natural Gas System (NNGS) are required to submit to RAE, data about the quantities and prices of imported natural gas.

The chart below provides monthly data on WAIP for the period of March 2019 – March 2022 and presents the trend of the monthly data on WAIP against the trend of the monthly data Balancing Gas Marginal Buy Price (MBP) and Balancing Gas Marginal Sell Price (MSP) for the same period. All the relevant price data is announced on Transmission System Operator’s (DESFA) internet site.

 

* For the purpose of this presentation:

(a)     Monthly data for the period March 2019 – March 2022 is presented in the chart. For the full set of data, please refer to the Gas Prices Document.

(b)    The monthly average of the MBP and MSP as reported on DESFA’s internet site, was used to calculate the relevant prices on a monthly basis.

(c)     Natural gas quantities imported in Greece are allocated daily by the Greek TSO DESFA in kWh (25 oC, reference combustion temperature).

Please refer to the permanent section on RAE’s website entitled Import Prices for all announcements related to this subject.

Print Friendly, PDF & Email