Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον νέο Κανονισμό Διαιτησίας της ΡΑΕ

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο βελτίωσης του υφιστάμενου Κανονισμού Διαιτησίας και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση των διαφορών του ενεργειακού τομέα από εξειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα, με την από 6.04.2022 ανακοίνωσή της έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νέο Κανονισμό Διαιτησίας καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις απόψεις τους.

Η απόκριση ωστόσο στην πρόσκληση για υποβολή απόψεων δεν υπήρξε  ικανοποιητική και ανάλογη της σπουδαιότητας του υπό διαβούλευση ζητήματος.  Για το λόγο αυτό και επειδή η ΡΑΕ ενθαρρύνει τη δημόσια συμμετοχή σε μείζονα ζητήματα της αγοράς ενέργειας, η οποία καθιστά το έργο της αποτελεσματικότερο και εισφέρει στην διαμόρφωση ορθολογικών κανονιστικών ρυθμίσεων, αποφάσισε την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο Κανονισμό Διαιτησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Πέμπτη 23.06.2022.

Print Friendly, PDF & Email