Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

Share This Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία».

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους». Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίες: (1) Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο, (2) Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο, (3) Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο και (4) Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο.

 

Ειδικότερα, το άρθρο 107 «Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022» ορίζει τα εξής ως προς την τιμολόγηση των Πελατών που προμηθεύονται Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας «6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας.».

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4591/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν επαλήθευσης της εναρμόνισης των τιμολογίων των Προμηθευτών με τα νόμω οριζόμενα,

  • έχει αναρτήσει στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ «www.energycost.gr» το σύνολο των προϊόντων προμήθειας για τον μήνα Αύγουστο 2022 και έχει καλέσει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ενημερώσουν το Αποθετήριο με τους τιμοκαταλόγους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 το αργότερο μέχρι την ημέρα της εμπορικής διάθεσης (ήτοι τη Πέμπτη 01.09.2022) και
  • δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

 

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

 

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
α/αΠρομηθευτήςΟνομασία ΤιμολογίουΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)Πάγιο (€)
1ΔΕΗΓ10-0,5MWh: 788
>0,5 MWh: 800
3,5
2ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ7505
3ΗΡΩΝΗΡΩΝ GENEROUS Home7503
ΗΡΩΝ Protect 4 Home7303
4ΟΤΕΟικιακό Γ1781,24,5
5ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΡεύμα Οικιακό MAXI Free Basic6795
6Elin EnergyOn! Οικιακό6990
On!24/76855
7ELPEDISON24 Ώρες Νυχτερινό686,44,4
ElectricityHome Day718,4
Elpedison Συνέπεια Day734,44,5
Elpedison FREE680,44,99
Elpedison MAX694,43
Elpedison Φοιτητικό686,44,4
DriveGreen Electricity752,63
Βασικός Τιμοκατάλογος Day734,41.5/ 4μήνες
24 Ώρες Νυχτερινό Protect686,45
ElectricityHome Protect Day718,41
ElectricityHome Day “Promo Εξοχικό”718,410/έτος
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Day718,40
24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο700,75
DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο736,75
8KENVolton Home9895
9NRGnrg prime7485
nrg adapt7684,8
10PROTERGIAProtergia Οικιακό MVP782,135
Protergia Οικιακό799,941
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance799,941
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β799,941
Protergia Οικιακό Charge Home MVP782,135
Protergia Οικιακό Εξοχικό793,392,5
Protergia Οικιακό – MVP D4U782,135
Protergia Οικιακό VIP793,391
11Solar EnergyΟικιακό S17950
Οικιακό S1+7904,5
12VOLTERRA360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ7784,5
360° ΠΡΑΣΙΝΟ7784,5
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ7784,5
360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ7784,5
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ7784,5
13VOLTONVolton Home9895
14WATT & VOLTZERO +7840
15We energyWE GREEN HOME6503,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE BLUE HOME6502,75
WE Home6704
WE Simple (ΚΟΤ)6502
16ZeniΘPower Home Basic687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα4,5

 

Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
α/αΠρομηθευτήςΟνομασία ΤιμολογίουΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh)Πάγιο (€)
1ΔΕΗΓ1 Ν0-0,5MWh: 788
>0,5 MWh: 800
7473,5
2ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – Ν7507505
3ΗΡΩΝΗΡΩΝ GENEROUS Home7507503
ΗΡΩΝ Protect 4 Home7307303
4ΟΤΕΟικιακό Γ1Ν781,2781,24,5
5ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΡεύμα Οικιακό MAXI Free Basic6796795
6Elin EnergyOn! Οικιακό Νυχτερινό6996990
7ELPEDISONElectricityHome Night718,4698,40
Elpedison Συνέπεια Night734,4714,44,5
Βασικός Τιμοκατάλογος Night734,4714,43.5/4μήνες
ElectricityHome Protect Night718,4698,41
ElectricityHome Night “Promo Εξοχικό”718,4698,410/έτος
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Night718,4698,40
8KENVolton Home989964,35
9NRGnrg prime7487485
nrg adapt7687684,8
10PROTERGIAProtergia Οικιακό MVP782,13778,555
Protergia Οικιακό N799,94791,41
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance799,94791,41
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β799,94791,41
Protergia Οικιακό Charge Home MPV782,13776,935
Protergia Οικιακό Εξοχικό793,39787,92,5
Protergia Οικιακό – MVP D4U782,13778,555
Protergia Οικιακό VIP793,39787,91
11Solar EnergyΟικιακό S1 N7957950
12VOLTERRA360° ΠΡΑΣΙΝΟ7787784,5
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ7787784,5
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ7787784,5
13VOLTONVolton Home989964,35
14WATT & VOLTZERO +7847840
15We energyWE GREEN HOME6506503,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE BLUE HOME N6506502,75
WE Home N6706704
WE Simple Ν (ΚΟΤ)6506502
16ZENIΘPower Home Basic687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα4,5

 

Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
α/αΠρομηθευτήςΟνομασία ΤιμολογίουΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα)Πάγιο (€)
1ΔΕΗΓ2180001,5
Αγροτικό78001,5
Οδοί και Πλατείες78501,5
2ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2575005
ΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ75005
3ΗΡΩΝΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S76000
PROTECT BUSINESS S74000
4ΟΤΕΓ21781,202,5
5ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓ2168705
6Elin EnergyOn! Business 16990
7ElpedisonElectricityBusiness 1714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh00
ELPEDISON «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»743,104,5
ELPEDISON FREE for business693,605
ELPEDISON MAX for business70403
Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ21742,402€ /4 μήνες
Λοιπά επαγγελματικά
προγράμματα ρεύματος Γ21
714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh0
8ΚΕΝVolton Business 2198905
9NRGnrg adapt 4BUSINESS 176805
nrg prime 4BUSINESS 174805
10PROTERGIAProtergia Επαγγελματικό 1799,9901
Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP786,8705
11Solar EnergyΕπαγγελματικό S2179500
Επαγγελματικό S21+79005
12VOLTERRA360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ77804,5
360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ2177804,5
13VOLTONVolton Business 2198905
14WATT & VOLTZERO +  (Γ21)78400
15We energyWE BLUE Γ2162002,75
WE GREEN Γ2162003,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE 2165004
16ZENIΘPower Business Basic68701

 

Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
α/αΠρομηθευτήςΟνομασία ΤιμολογίουΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh)Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα)Πάγιο (€)
1ΔΕΗΓ2383774701.5 €/μήνα
2ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν75075005
3ΗΡΩΝΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S76076000
PROTECT BUSINESS S74074000
4ΟΤΕΓ21781,2781,202,5
5ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓ2368268205
7Elin EnergyOn! Business 354969900
6ELPEDISONΒασικός Τιμοκατάλογος – Γ2376671602€ /4 μήνες
ElectricityBusiness 3739,2688,500
Λοιπά επαγγελματικά
προγράμματα ρεύματος Γ23
739,2688,500
8ΚΕΝVolton Business 23989916,105
9NRGnrg adapt4 BUSINESS 3 (8-25kVA)75875805
10PROTERGIAProtergia Επαγγελματικό 3799,99791,401
Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP786,87783,305
11Solar EnergyΕπαγγελματικό S2379079005
12VOLTERRA360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ2377877804,5
13VOLTONVolton Business 23989916,105
14WATT & VOLTZERO +  (Γ23)78478400
15We energyWE BLUE Γ21Β62062002,75
WE BLUE Γ23Ν62062002,75
WE GREEN Γ21Β62062003,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE GREEN Γ23Ν62062003,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE Γ236506504
16ZENIΘPower Business Basic68768701

 

«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία

Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh.

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 21» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 23» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN».

 

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Κατηγορία Πελατών Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€)Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)Τιμή  Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο5,251.038,45
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό5,251.038,451.012,52
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο5,251.038,45
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό5,251.038,45961,91

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης. Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων

 

[1] «2. Βασικές Κατηγορίες Πελατών: Με κριτήριο το σκοπό τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται, οι Πελάτες κατατάσσονται σε Οικιακούς και Μη Οικιακούς. Ανάλογα με την ισχύ παροχής σε kVA και το μέγεθός τους, οι Πελάτες διακρίνονται περαιτέρω σε Μικρούς και Μεγάλους. Στην κατηγορία των Μικρών Πελατών, εντάσσονται οι Οικιακοί ανεξαρτήτου παροχής και οι Μη Οικιακοί με ισχύ παροχής έως 25 kVA, για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.».

Print Friendly, PDF & Email