Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

Share This Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία».

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους». Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίες: (1) Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο, (2) Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο, (3) Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο και (4) Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο.

 

Ειδικότερα, το άρθρο 107 «Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022» ορίζει τα εξής ως προς την τιμολόγηση των Πελατών που προμηθεύονται Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας «6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας.».

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4591/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν επαλήθευσης της εναρμόνισης των τιμολογίων των Προμηθευτών με τα νόμω οριζόμενα,

  • έχει αναρτήσει στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ «www.energycost.gr» το σύνολο των προϊόντων προμήθειας για τον μήνα Αύγουστο 2022 και έχει καλέσει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ενημερώσουν το Αποθετήριο με τους τιμοκαταλόγους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 το αργότερο μέχρι την ημέρα της εμπορικής διάθεσης (ήτοι τη Πέμπτη 01.09.2022) και
  • δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

 

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

 

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
α/α Προμηθευτής Ονομασία Τιμολογίου ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) Πάγιο (€)
1 ΔΕΗ Γ1 0-0,5MWh: 788
>0,5 MWh: 800
3,5
2 ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ 750 5
3 ΗΡΩΝ ΗΡΩΝ GENEROUS Home 750 3
ΗΡΩΝ Protect 4 Home 730 3
4 ΟΤΕ Οικιακό Γ1 781,2 4,5
5 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 679 5
6 Elin Energy On! Οικιακό 699 0
On!24/7 685 5
7 ELPEDISON 24 Ώρες Νυχτερινό 686,4 4,4
ElectricityHome Day 718,4
Elpedison Συνέπεια Day 734,4 4,5
Elpedison FREE 680,4 4,99
Elpedison MAX 694,4 3
Elpedison Φοιτητικό 686,4 4,4
DriveGreen Electricity 752,6 3
Βασικός Τιμοκατάλογος Day 734,4 1.5/ 4μήνες
24 Ώρες Νυχτερινό Protect 686,4 5
ElectricityHome Protect Day 718,4 1
ElectricityHome Day “Promo Εξοχικό” 718,4 10/έτος
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Day 718,4 0
24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο 700,7 5
DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο 736,7 5
8 KEN Volton Home 989 5
9 NRG nrg prime 748 5
nrg adapt 768 4,8
10 PROTERGIA Protergia Οικιακό MVP 782,13 5
Protergia Οικιακό 799,94 1
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance 799,94 1
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β 799,94 1
Protergia Οικιακό Charge Home MVP 782,13 5
Protergia Οικιακό Εξοχικό 793,39 2,5
Protergia Οικιακό – MVP D4U 782,13 5
Protergia Οικιακό VIP 793,39 1
11 Solar Energy Οικιακό S1 795 0
Οικιακό S1+ 790 4,5
12 VOLTERRA 360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ 778 4,5
360° ΠΡΑΣΙΝΟ 778 4,5
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 778 4,5
360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 778 4,5
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 778 4,5
13 VOLTON Volton Home 989 5
14 WATT & VOLT ZERO + 784 0
15 We energy WE GREEN HOME 650 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE BLUE HOME 650 2,75
WE Home 670 4
WE Simple (ΚΟΤ) 650 2
16 ZeniΘ Power Home Basic 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα 4,5

 

Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
α/α Προμηθευτής Ονομασία Τιμολογίου ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) Πάγιο (€)
1 ΔΕΗ Γ1 Ν 0-0,5MWh: 788
>0,5 MWh: 800
747 3,5
2 ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – Ν 750 750 5
3 ΗΡΩΝ ΗΡΩΝ GENEROUS Home 750 750 3
ΗΡΩΝ Protect 4 Home 730 730 3
4 ΟΤΕ Οικιακό Γ1Ν 781,2 781,2 4,5
5 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic 679 679 5
6 Elin Energy On! Οικιακό Νυχτερινό 699 699 0
7 ELPEDISON ElectricityHome Night 718,4 698,4 0
Elpedison Συνέπεια Night 734,4 714,4 4,5
Βασικός Τιμοκατάλογος Night 734,4 714,4 3.5/4μήνες
ElectricityHome Protect Night 718,4 698,4 1
ElectricityHome Night “Promo Εξοχικό” 718,4 698,4 10/έτος
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Night 718,4 698,4 0
8 KEN Volton Home 989 964,3 5
9 NRG nrg prime 748 748 5
nrg adapt 768 768 4,8
10 PROTERGIA Protergia Οικιακό MVP 782,13 778,55 5
Protergia Οικιακό N 799,94 791,4 1
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance 799,94 791,4 1
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β 799,94 791,4 1
Protergia Οικιακό Charge Home MPV 782,13 776,93 5
Protergia Οικιακό Εξοχικό 793,39 787,9 2,5
Protergia Οικιακό – MVP D4U 782,13 778,55 5
Protergia Οικιακό VIP 793,39 787,9 1
11 Solar Energy Οικιακό S1 N 795 795 0
12 VOLTERRA 360° ΠΡΑΣΙΝΟ 778 778 4,5
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 778 778 4,5
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 778 778 4,5
13 VOLTON Volton Home 989 964,3 5
14 WATT & VOLT ZERO + 784 784 0
15 We energy WE GREEN HOME 650 650 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE BLUE HOME N 650 650 2,75
WE Home N 670 670 4
WE Simple Ν (ΚΟΤ) 650 650 2
16 ZENIΘ Power Home Basic 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh  > 0.270 MWh/μήνα 4,5

 

Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
α/α Προμηθευτής Ονομασία Τιμολογίου ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) Πάγιο (€)
1 ΔΕΗ Γ21 800 0 1,5
Αγροτικό 780 0 1,5
Οδοί και Πλατείες 785 0 1,5
2 ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 750 0 5
ΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 750 0 5
3 ΗΡΩΝ ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S 760 0 0
PROTECT BUSINESS S 740 0 0
4 ΟΤΕ Γ21 781,2 0 2,5
5 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ21 687 0 5
6 Elin Energy On! Business 1 699 0
7 Elpedison ElectricityBusiness 1 714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh 0 0
ELPEDISON «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» 743,1 0 4,5
ELPEDISON FREE for business 693,6 0 5
ELPEDISON MAX for business 704 0 3
Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ21 742,4 0 2€ /4 μήνες
Λοιπά επαγγελματικά
προγράμματα ρεύματος Γ21
714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh 0
8 ΚΕΝ Volton Business 21 989 0 5
9 NRG nrg adapt 4BUSINESS 1 768 0 5
nrg prime 4BUSINESS 1 748 0 5
10 PROTERGIA Protergia Επαγγελματικό 1 799,99 0 1
Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP 786,87 0 5
11 Solar Energy Επαγγελματικό S21 795 0 0
Επαγγελματικό S21+ 790 0 5
12 VOLTERRA 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ 778 0 4,5
360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21 778 0 4,5
13 VOLTON Volton Business 21 989 0 5
14 WATT & VOLT ZERO +  (Γ21) 784 0 0
15 We energy WE BLUE Γ21 620 0 2,75
WE GREEN Γ21 620 0 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος  2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE 21 650 0 4
16 ZENIΘ Power Business Basic 687 0 1

 

Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)
α/α Προμηθευτής Ονομασία Τιμολογίου ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) Πάγιο (€)
1 ΔΕΗ Γ23 837 747 0 1.5 €/μήνα
2 ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν 750 750 0 5
3 ΗΡΩΝ ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S 760 760 0 0
PROTECT BUSINESS S 740 740 0 0
4 ΟΤΕ Γ21 781,2 781,2 0 2,5
5 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ23 682 682 0 5
7 Elin Energy On! Business 3 549 699 0 0
6 ELPEDISON Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ23 766 716 0 2€ /4 μήνες
ElectricityBusiness 3 739,2 688,5 0 0
Λοιπά επαγγελματικά
προγράμματα ρεύματος Γ23
739,2 688,5 0 0
8 ΚΕΝ Volton Business 23 989 916,1 0 5
9 NRG nrg adapt4 BUSINESS 3 (8-25kVA) 758 758 0 5
10 PROTERGIA Protergia Επαγγελματικό 3 799,99 791,4 0 1
Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP 786,87 783,3 0 5
11 Solar Energy Επαγγελματικό S23 790 790 0 5
12 VOLTERRA 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ23 778 778 0 4,5
13 VOLTON Volton Business 23 989 916,1 0 5
14 WATT & VOLT ZERO +  (Γ23) 784 784 0 0
15 We energy WE BLUE Γ21Β 620 620 0 2,75
WE BLUE Γ23Ν 620 620 0 2,75
WE GREEN Γ21Β 620 620 0 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE GREEN Γ23Ν 620 620 0 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος
WE Γ23 650 650 4
16 ZENIΘ Power Business Basic 687 687 0 1

 

«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία

Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh.

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 21» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 23» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN».

 

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Κατηγορία Πελατών Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€) Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh) Τιμή  Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο 5,25 1.038,45
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό 5,25 1.038,45 1.012,52
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο 5,25 1.038,45
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό 5,25 1.038,45 961,91

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης. Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων

 

[1] «2. Βασικές Κατηγορίες Πελατών: Με κριτήριο το σκοπό τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται, οι Πελάτες κατατάσσονται σε Οικιακούς και Μη Οικιακούς. Ανάλογα με την ισχύ παροχής σε kVA και το μέγεθός τους, οι Πελάτες διακρίνονται περαιτέρω σε Μικρούς και Μεγάλους. Στην κατηγορία των Μικρών Πελατών, εντάσσονται οι Οικιακοί ανεξαρτήτου παροχής και οι Μη Οικιακοί με ισχύ παροχής έως 25 kVA, για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.».

Print Friendly, PDF & Email