ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/3175/13.09.2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Share This Post

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει, δυνάμει του οποίου ετέθησαν σε ισχύ μεταβατικές ρυθμίσεις έκτακτου χαρακτήρα που διέπουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ανάρτησε στον ιστότοπό της, στις 25.8.2022, Ανακοίνωση με θέμα «Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022».

Εν προκειμένω, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/3175/13.09.2022 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-335623/13.9.2022) έγγραφο του ΥΠΕΝ, με το οποίο διευκρινίζεται η αληθής βούληση του νομοθέτη ως προς την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 138 περί της Καθολικής Υπηρεσίας, στη βάση της ιστορικής – υποκειμενικής ερμηνείας των εισηγητών της εν λόγω διάταξης, κρίνει σκόπιμη την επικαιροποίηση της από 25.8.2022 Ανακοίνωσης.

Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τους κατωτέρω αναθεωρημένους Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο

«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία

Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος, όπως αυτός διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/13.09.2022 έγγραφο (ΡΑΕ Ι-335623/13.09.2022), προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh, μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων από τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ1» του Προμηθευτή «ΔΕΗ». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ1Ν» του Προμηθευτή «ΔΕΗ», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ21» του Προμηθευτή «ΔΕΗ» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ23» του Προμηθευτή «ΔΕΗ».

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Κατηγορία Πελατών Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€) Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh) Τιμή  Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο 3,68 840
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό 3,68 840 784,35
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο 1,58 840
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό 1,58 878,85 784,35

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μικρότερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης. Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων

Print Friendly, PDF & Email