Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με Άδειες Παραγωγής / Βεβαιώσεις Παραγωγού / Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικών Έργων οι οποίες έπαυσαν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ να ισχύουν στις 16.04.2022, κατόπιν εξέτασης σχετικών ενστάσεων.

Share This Post

Σύμφωνα με τη παράγραφο 7, του άρθρου 11Α του ν.4685/2020 : «7.α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τη 15η.4.2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Άδειας Παραγωγής, Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη 15η.4.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι τη 15η.4.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του ανακοινώσεις, με τις οποίες ενημερώνει τους αιτούντες για τη διαπίστωση της πληρότητας ή μη των οικείων αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης οριστικής προφοράς σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.  Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις απορρίπτονται», η ΡΑΕ, κατόπιν εξέτασης των σχετικών ενστάσεων, αναρτά στην ιστοσελίδα της τον τελικό Πίνακα (aρχείο) Αδειών Παραγωγής / Βεβαιώσεων Παραγωγού / Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν στις 16.04.2022.

Print Friendly, PDF & Email