ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στον Δήμο Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-336943/30-09-2022 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ Γ-09121) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής: Κανονισμός Αδειών) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Η  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Προμήθειας συνολικής ισχύος 250 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 02.11.2022).

Print Friendly, PDF & Email