Δημοσιοποίηση Μεσοσταθμικής Τιμής Εισαγωγής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Share This Post

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν Φυσικό Αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου Φυσικού Αερίου.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για εποπτεία της αγοράς ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, προβαίνει από σήμερα στην ανάρτηση της υπολογισθείσας από τη ΡΑΕ μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Με τη δημοσιοποίηση της μεσοσταθμικής αυτής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου, σε συνδυασμό με την Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., παρέχεται πλέον σε υφιστάμενους και δυνητικούς συμμετέχοντες στην αγορά, σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες τιμών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κάτι που επιτρέπει την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και, συνεπώς, την ανάπτυξη ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών Φυσικού Αερίου. Περαιτέρω, η δημοσιοποίηση στοιχείων χονδρεμπορικών τιμών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση, μεταγενέστερα, χονδρεμπορικής αγοράς Φυσικού Αερίου, όπου οι τιμές θα διαμορφώνονται βάσει της σχέσης προσφοράς και ζήτησης, σε πραγματικό χρόνο.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), για το διάστημα Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2011. Η ΡΑΕ θα επικαιροποιεί τον εν λόγω Πίνακα ανά τρίμηνο.

 

 

Αρχείο τιμών ΦΑ

Print Friendly, PDF & Email