ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για εποπτεία της αγοράς ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, προέβη για πρώτη φορά στις 2.8.2011 στην ανάρτηση της υπολογισθείσας από τη ΡΑΕ μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση για το διάστημα Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2011.

Στο επικαιροποιημένο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2018 βάσει των στοιχείων που καταγράφηκαν κατά δήλωση των εισαγωγέων, καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2018, την τιμή αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και την οριακή τιμή πώλησης αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018. Τα στοιχεία των τιμών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Σημειώνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ της 4ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης (1/7/2018), ο Διαχειριστής υπολογίζει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του κάθε ημέρα τις τιμές ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Απόφαση ΡΑΕ 546/2018, ΦΕΚ Β’ 2523/29.6.2018).

* Για λόγους παρουσίασης:

(α) Στο επικαιροποιημένο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τα τελευταία τρία (3) έτη (χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2018). Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

(β) Οι ΗΤΑΕ, ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων ημερησίων τιμών, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

(γ) Η διακύμανση της ΗΤΑΕ κατά την περίοδο Δεκ. 2016-Φεβ. 2017 ήταν αναμενόμενη λόγω της κρίσης ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο κατά την εν λόγω περίοδο. Πιο συγκεκριμένα κατά τις περιόδους 21.12.2016-26.12.2016 και 09.01.2017-13.02.2017 παρουσιάστηκε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου στη χώρα, της τάξεως του 47% σε σχέση με την κατανάλωση φυσικού αερίου στη χώρα την προηγούμενη αντίστοιχη χειμερινή περίοδο 2015-2016 λόγω αυξημένων αναγκών για θέρμανση εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος και για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(δ) Μετά τη θέση σε ισχύ της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (01/06/2017) οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση από τον ΔΕΣΦΑ σε kWh (θερμοκρασία καύσης αναφοράς 25 oC). Προγενέστερες ποσότητες έχουν επιβεβαιωθεί σε ΜWh (θερμοκρασία καύσης αναφοράς 0 oC) .

 

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, με θέμα Τιμές Εισαγωγής, περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Print Friendly, PDF & Email