ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν Φυσικό Αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου Φυσικού Αερίου.
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για εποπτεία της αγοράς ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, προέβη για πρώτη φορά στις 2.8.2011 στην ανάρτηση της υπολογισθείσας από τη ΡΑΕ μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση για το διάστημα Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2011.

Στο επικαιροποιημένο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Απριλίου 2009 – Μαρτίου 2012 βάσει των στοιχείων που προήλθαν κατά δήλωση των εισαγωγέων καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η τιμή προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), άλλαξε από τον Απρίλιο του 2011. Σύμφωνα με τη σύμβαση που σύναψε ο Διαχειριστής για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης από 1.4.2011 έως και 31.12.2011, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ για εξισορρόπηση αποτελείται πλέον μόνο από αναλογική χρέωση, η οποία ενσωματώνει και το σταθερό ποσό που κατέβαλε ο Διαχειριστής σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς και το οποίο δεν λαμβανόταν υπόψη κατά τον υπολογισμό της ΗΤΑΕ, αλλά κατανεμόταν στους Χρήστες ως διακριτή χρέωση.

 

* Για λόγους παρουσίασης, στο επικαιροποιημένο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τα τελευταία τρία έτη (χρονικό διάστημα Απριλίου 2009-Μαρτίου 2012). Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

 

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ με θέμα Τιμές Εισαγωγής περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Print Friendly, PDF & Email