Υπενθύμιση προθεσμίας της παραγράφου 2 του Άρθρου 25 του ν.4685/2020.

Share This Post

Στο πλαίσιο διασφάλισης της υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2αα του Άρθρου 12 του ν. 4685/2020 και της παραγράφου 2αα του Άρθρου 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού απαιτείται η εμπρόθεσμη προσκόμιση στη ΡΑΕ (info@rae.gr) στοιχείων τεκμηρίωσης σχετικά με την υποβολή  αίτησης  για  χορήγηση  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Επισημαίνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 25 του ν.4685/2020, «ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 12, οι οποίες καταλαμβάνουν τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Άδειες Παραγωγής, τίθενται σε εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και οι προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή».  Συνεπώς, το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών της παραγράφου 2.α.(αα) του Άρθρου 12 του ν. 4685/2020 για τις ανωτέρω Άδειες παρέρχεται την 1η  Μαρτίου 2021.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 25 του ν.4685/2020, για τις Άδειες Παραγωγής / Βεβαιώσεις Παραγωγού που εκδόθηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4685/2020 τίθενται σε εφαρμογή από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Παραγωγού.

Υπενθυμίζεται ότι η μη προσκόμιση των ανωτέρω εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Παραγωγού.

Print Friendly, PDF & Email