Πιστοποίηση της εταιρείας «HENGAS A.E.» ως υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, υπό το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80Ε και 80ΣΤ ν. 4001/2011.

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αρ. 177/2021 Απόφασή της, πιστοποιήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») κατά το πρότυπο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 80Ε και 80ΣΤ του ν. 4001/2011.

Σημειώνεται ότι, κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4001/2011 (άρθρα 80Δ-80Η), η πιστοποίηση του υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της διανομής και της διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη για την εν συνεχεία εξέταση των αιτήσεων χορήγησης άδειας διαχείρισης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία HENGAS Α.Ε., με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-290788/02.11.2020 και Ι-290910/03.11.2020 έγγραφα, κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση Πιστοποίησής της ως υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου διαχωρισμένης ιδιοκτησίας, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 835/2019 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση Διαχειριστών Δικτύων Διανομής». Η ΡΑΕ αξιολόγησε την εν λόγω αίτηση, όπως αυτή συμπληρώθηκε εν συνεχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, και -με την υπ’ αρ. 177/2021 απόφασή της- έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Περαιτέρω, η Αρχή έθεσε όρους για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και την παρακολούθηση της συνεχούς συμμόρφωσης της εταιρείας «HENGAS A.E.».

Η υπ’ αρ. 177/2021 Απόφαση ΡΑΕ τελεί υπό δημοσίευση.

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πιστοποίησης, η άσκηση από την εταιρεία «HENGAS A.E.» των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή στα Δίκτυα Διανομής των Δήμων Δεσκάτης Γρεβενών, Κιλκίς, Πολύγυρου, Έδεσσας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Κορίνθου -σύμφωνα με τους όρους των αδειών που της έχουν χορηγηθεί (βλ. αντιστοίχως, τις υπ’ αρ. 1376, 1437, 1438, 1439 και 1478/2020, καθώς και 174-175/2021 Αποφάσεις ΡΑΕ )- υπόκειται στις προϋποθέσεις της χορήγησης άδειας διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου και του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, καθώς και της έγκρισης τιμολογίου για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου στα προαναφερθέντα Δίκτυα Διανομής.

Print Friendly, PDF & Email