Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την πρόταση του Υπουργού ΥΠΕΝ για τα Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4001/2011, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29652/2077/30.3.2021 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, πρότεινε τον διορισμό στη ΡΑΕ ως Μελών της Ολομέλειας της Αρχής:

  1. του κ. Δημητρίου Φούρλαρη του Κωνσταντίνου στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄,
  2. του κ. Κομνηνού Κόμνιου του Γεωργίου στη θέση Μέλους,
  3. του κ. Στέφανου Μανιά του Νικολάου στη θέση Μέλους και
  4. του κ. Δημητρίου Παπαντώνη του Ευαγγέλου στη θέση Μέλους.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω πρότασης του Υπουργού.

Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4001/2011, αναρτώνται τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη σχετική υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/124348/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΙΩ4653Π8-Λ86) Προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους, όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή.

Print Friendly, PDF & Email