ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 214/2021 για τον ορισμό της «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ορισμός της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και  έγκριση του σχετικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 4001/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 214/2021