ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 217/2021 – (ΦΕΚ Β’1323/05.04.2021)

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 217/2021 (ΦΕΚ Β’1323/05.04.2021) – Τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’92/31.01.2002), όπως ισχύει.

Print Friendly, PDF & Email