Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης Άδειας λόγω μεταβολή μετοχικής σύνθεσης

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ENERGO – PRO TRADING EAD» που εδρεύει επί της πόλης Βάρνα, 9009, περιοχή Μλαντοστ στη Βουλγαρία, η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03507 Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 325/2015 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 50 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02725/02.04.2021 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300155/02.04.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω μεταβολή μετοχικής σύνθεσης:

Από:

«ENERGO PRO a.s.» κατά 100%

Σε:

«ENERGO-PRO VARNA EAD» κατά 100%

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 05/05/2021).

Print Friendly, PDF & Email