Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «Enerjisa Europe Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η οποία εδρεύει στην οδό Χατάρ ίτ 12, 2724 Ίλενγκελ, Ουγγαρία, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300666/12.04.2021 (Γ-08623/12.04.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 50 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 05.05.2021).

Print Friendly, PDF & Email