Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την αίτηση τροποποίησης της εταιρείας VERD.

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Αειφόρων Προϊόντων και Υπηρεσιών» και το δ.τ. «VERD», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Αδριανού 24, Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά, Αθήνα και είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-04222 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 150 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 601/2020 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-301805/29.04.2021 αίτηση τροποποίησης της εν λόγω άδειας, λόγω αύξησης της ισχύος από 150 MW σε 500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως τις 21.05.2021).

Print Friendly, PDF & Email