Αίτηση τροποποίησης ισχύος άδειας παραγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.». 

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.»  η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04362 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ισχύος 150MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1568/2020 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02662/22.01.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-295049/22.01.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 150 MW σε 225 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 3 της Βιομηχανικής Περιοχής Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6,7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής.”

Print Friendly, PDF & Email