Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία V, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1648/2020 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020)

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 της υπ’ αριθμ. Προκήρυξης 4/2020, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 406/13.05.2021 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι:

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
124

~ 1.088,27 MW

 

Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V.

Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
4

~ 25,59 MW

 

Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 406/13.05.2021

Print Friendly, PDF & Email