Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-303437/28.05.2021 (Γ-08649/28.05.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 300 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 29.06.2021).

Print Friendly, PDF & Email