Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Αποθήκευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις «Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας» (ενότητα 4.9), προσδιόρισε τους όρους υπό τους οποίους οι κρατικές ενισχύσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας υποδομών ενεργειακής αποθήκευσης δύνανται να συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές, η Ελλάδα κοινοποίησε σχήμα κρατικής ενίσχυσης για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (SA 64736), το οποίο εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 6461/05.09.2022 “RRF – Greece – Financial support in favour of electricity storage facilities” απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολούθως με το άρθρο 143ΣΤ «Οικονομική ενίσχυση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» του ν. 4001/2011 (εφεξής ο «Νόμος»), όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4920/2022 (ΦΕΚ Α’ 74/15.04.2022), καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «Σ.Α.Η.Ε.») που συνδέονται και λειτουργούν στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., καθώς και σε σταθμούς αποθήκευσης που εγκαθίσταται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/20.05.2023, αυτό η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε στην διενέργεια πρώτης (α’) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), κατά τη διάρκεια της οποίας αφενός υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 400MW αρχικά, αφετέρου υπήρξε δραστική μείωση των τιμών σε σχέση με τιμή εκκίνησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Προκηρύξεις 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. [1/2023] – Αριθμ. απόφ. ΡΑΑΕΥ Ε-45/2023 – ΦΕΚ Β’ 3939/17.06.2023

Σε συνέχεια της από 17.06.2023 Ε-45/2023 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια πρώτης (α’) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΑΕΥ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης σε ΦΕΚ ήτοι 17.06.2023 , σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ότι στις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής αρκεί η αναφορά στην υπ’ αριθ. Ε-45/2023 Απόφαση της Αρχής.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://licensing.rae.gr/

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθεί ο λεπτομερής Οδηγός: https://licensing.rae.gr/data/public/2023/06/HM_Help_v1.0.pdf

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 17 Ιουνίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής: 10 Ιουλίου 2023, 23:59

Απόφαση Κλάδου Ενέργειας Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Ε-45/2023 – ΦΕΚ Β’ 3939/17.6.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-112/2023 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-130/2023