ΕΤΜΕΑΡ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατ’ άρθρο 143, παράγραφος 3, περίπτωση (γ) του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, δημοσιοποιεί την υπ’ αριθμ. 1654/2020 Απόφασή της σχετικά με τον «Καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143 παρ. 3β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2021.».

Η εν λόγω Απόφαση έχει ήδη αποσταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά δημοσιοποιείται σήμερα προκειμένου να ενημερωθεί η αγορά αναφορικά με το ύψος της Χρέωσης Βάσης ΕΤΜΕΑΡ που θα ισχύει από 01.01.2021.

Απόφαση 1654-2020